Leave site

Ymddygiad gwrthgymdeithasol

Gall yr Heddlu drosglwyddo atgyfeiriadau atom ar ôl i chi roi gwybod am drosedd. Fodd bynnag, rydym hefyd yn annog y cyhoedd i atgyfeirio achosion, p'un a fyddwch wedi dewis rhoi gwybod i'r Heddlu am y drosedd ai peidio.

The various different types of crime seem to all be comprehensive as I think they are generally copies of GP literature anyway. 

Could we consider a map of Gwent and also a link to the Victims’ Charter, plus as discussed maybe a short word from Ian somewhere.

Beth yw trosedd? 

Rydym wedi llunio cyfres o ganllawiau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o ddiffiniadau o droseddau. Dewiswch ddolen isod am ragor o wybodaeth. 

Ymddygiad gwrthgymdeithasol

Difrod troseddol a thanau bwriadol

Cam-drin domestig

Trosedd casineb

Trais sy'n seiliedig ar anrhydedd

Troseddau rhywiol

Dwyn a bwrgleriaeth

Trosedd dreisgar

 

Ymddygiad gwrthgymdeithasol

Diffinnir ymddygiad gwrthgymdeithasol fel unrhyw ymddygiad sy'n peri aflonyddwch, ofn neu ofid. Gall ymddygiad gwrthgymdeithasol parhaus gael effaith andwyol a difrifol ar ansawdd bywyd unigolyn arall. Bydd sbardunau cymunedol yn ei gwneud yn haws i ddioddefwyr a chymunedau atal yr ymddygiad hwn.

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn derm eang iawn sy'n disgrifio digwyddiadau o ddydd i ddydd fel niwsans, difrod i eiddo, meddwi'n gyhoeddus, c?n ymosodol, cymdogion swnllyd neu ddifrïol neu broblemau parcio. Mae ymddygiad anystyriol o'r fath sy'n peri gofid yn peri llawer iawn o straen a gofid i lawer o ddioddefwyr a'u teuluoedd. Mae'r fath amrywiaeth eang o ymddygiadau yn golygu bod nifer o asiantaethau, yn enwedig cynghorau, landlordiaid cymdeithasol a'r Heddlu, yn rhannu'r cyfrifoldeb am ddelio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Drwy gydweithio â'i gilydd, gall asiantaethau â chyfrifoldeb cyfreithiol i weithredu nid yn unig helpu i atal yr ymddygiad ond helpu i sicrhau na fydd yn digwydd eto. Felly, ble y gallwch gael help? Felly, ble y gallwch gael help?

 

Isod ceir rhai o'r mathau o ddigwyddiadau y mae'r heddlu ac asiantaethau eraill yn ymdrin â hwy:

 

Difrod i eiddo a graffiti

Ymddygiad meddwol stwrllyd

Cynnau tannau

Defnydd anystyriol o gerbydau

Bydd eich cyngor lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn ymdrin â'r canlynol:

 

Cymdogion swnllyd

Sbwriel, gan gynnwys sbwriel sy'n gysylltiedig â chyffuriau

Cerbydau sy'n cael eu gadael ar y ffordd

Os yw unrhyw un o'r mathau uchod o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn effeithio arnoch a'ch bod yn teimlo bod risg uniongyrchol i'ch diogelwch chi neu rywun arall, ffoniwch 999 ar unwaith.

 

Os yw hwn yn fater parhaus ac nad oes neb yn wynebu risg uniongyrchol, ffoniwch 101 neu ewch i'ch gorsaf heddlu leol.

 

Sut i roi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol:

 

Peidiwch ag anwybyddu ymddygiad gwrthgymdeithasol. Os byddwch yn ei weld, rhowch wybod amdano. Gallwch roi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy ffonio Heddlu Gwent ar 101 neu eich Cyngor lleol neu Landlord Cymdeithasol Cofrestredig.   Mewn achos brys, lle mae risg i fywyd neu drosedd yn cael ei chyflawni, dylech ffonio 999 bob amser.

 

Os na all y naill na'r llall o'r sefydliadau uchod helpu gyda'ch cwyn, cysylltwch â Connect Gwent drwy ddefnyddio'r ffurflen hunanatgyfeirio sydd ar gael ar y wefan. Bydd tîm Connect Gwent yn rhoi cyngor i chi ar ba asiantaeth leol a all helpu a sut i gysylltu â hi. Rydym yn gweithio'n agos iawn gyda'n partneriaid i ddelio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol gan gynnwys pob awdurdod lleol a Landlord Cymdeithasol Cofrestredig.

 

Ni waeth sut y byddwch yn rhoi gwybod i ni am ymddygiad gwrthgymdeithasol, caiff eich cwynion eu trin yn gyfrinachol. Felly, nid oes rhaid i chi boeni y caiff eich manylion eu datgelu.

 

Felly, beth fydd yn digwydd nesaf?

 

Deallwn fod ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael cryn effaith ar fywydau pobl. Pan fyddwch yn rhoi gwybod i Connect Gwent am ymddygiad gwrthgymdeithasol, byddwn yn gwneud y canlynol:

 

Ystyried eich cwyn o ddifrif

Eich trin â pharch, trugaredd ac empathi

Egluro beth fydd yn digwydd nesaf

Rhoi help a chymorth i chi

Datrysiad Cymunedol

 

Beth ydyw?

Mae Datrysiad Cymunedol yn ffordd arall o ddelio â throseddau llai difrifol, sy'n galluogi swyddogion i ddefnyddio eu barn broffesiynol wrth ddelio â throseddwyr. Gellir ei ddefnyddio i ymdrin â throseddau fel trefn gyhoeddus lefel isel, difrod troseddol, dwyn a mân ymosodiadau. 

Mae Datrysiad Cymunedol yn galluogi dioddefwyr i gael datrysiadau cyflym a therfynol, ac yn sicrhau bod troseddwyr yn cael eu dwyn o flaen eu gwell yn gyflym a bod llai o fiwrocratiaeth i swyddogion yr heddlu.

Pryd y caiff Datrysiad Cymunedol ei ddefnyddio?

Mae Datrysiad Cymunedol yn datrys mân droseddau neu achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy annog y partïon dan sylw i ddod i gytundeb, yn hytrach na defnyddio'r broses cyfiawnder troseddol draddodiadol. Fe'i hanelir fel arfer at unigolion sy'n cyflawni trosedd am y tro cyntaf lle maent wedi pledio'n euog ac mae'r dioddefwr yn hapus i'r dull hwn gael ei ddefnyddio i ddelio â'r troseddwr.

Mae Datrysiad Cymunedol yn galluogi swyddogion yr heddlu i wneud penderfyniadau ynghylch sut i ymdrin â throseddau lefel isel mewn modd mwy cymesur.

Mae swyddogion yn defnyddio eu barn broffesiynol i asesu trosedd, gan ystyried dymuniadau'r dioddefwr a hanes y troseddwr, er mwyn sicrhau'r canlyniad gorau i ddiwallu anghenion y dioddefwr a'r cyhoedd.

Beth fydd y datrysiad yn ei gynnwys? 

Bydd y math o Ddatrysiad yn amrywio fesul achos, fodd bynnag, gall gynnwys:

Troseddwyr yn ymddiheuro, ar lafar neu'n ysgrifenedig, i'w dioddefwyr

Sicrhau bod y troseddwr yn deall sut roedd y dioddefwr yn teimlo o ganlyniad i'w weithredoedd

Trwsio'r difrod a achoswyd, fel gosod ffens newydd yn lle un a ddifrodwyd

Talu iawndal i'r dioddefwr am unrhyw ddifrod

Gwaith cymunedol, fel casglu sbwriel

Rhaid i'r Datrysiad Cymunedol fod yn gymesur â'r drosedd. Yn y rhan fwyaf o achosion, caiff y drosedd ei datrys yn unol â dymuniadau'r dioddefwr, gan sicrhau ei fod wrth wraidd y broses. Fodd bynnag, efallai na fydd hyn yn bosibl weithiau, a chyfrifoldeb swyddog yr heddlu fydd gwneud y penderfyniad terfynol ynghylch y math mwyaf priodol o Ddatrysiad. 

Beth fydd yn digwydd os na fydd y troseddwr yn cwblhau'r Datrysiad?

Os na fydd y troseddwr yn cwblhau'r Datrysiad, yna defnyddir y broses cyfiawnder troseddol i ddelio â'r drosedd wreiddiol. 

Beth yw Sbardun Cymunedol?

Mae Sbardun Cymunedol yn rhoi'r hawl i ddioddefwyr a chymunedau ofyn am adolygiad o'u hachos ac yn dwyn asiantaethau ynghyd i ganfod ateb i ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n gydlynol ac yn datrys problemau. 

O 20 Hydref 2014, bydd Swyddogion yr Heddlu yng Ngwent yn gallu gorfodi'r Camau Unioni Cymunedol newydd a gynlluniwyd i roi mwy o lais i ddioddefwyr troseddau lefel isel ac ymddygiad gwrthgymdeithasol wrth gosbi eu troseddwyr. Mae'r bwletin hwn yn nodi sut y gall swyddogion rheng flaen weithredu'r Camau Unioni Cymunedol a'u defnyddio i'r eithaf yma yng Ngwent.

Beth yw'r Camau Unioni Cymunedol?

Nod y Camau Unioni Cymunedol, a weithredwyd gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Ian Johnston, yw rhoi mwy o lais i ddioddefwyr wrth gosbi troseddwyr y tu allan i'r llys. Mae'n rhoi rhestr o'r opsiynau ar gyfer cosbi y tu allan i'r llys y gall un o Swyddogion yr Heddlu ei chyflwyno i droseddwr er mwyn iddo allu dewis sut y gellir delio â throseddwr pan fydd yn cyflawni trosedd lefel isel neu ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y Sbardun/Camau Unioni Cymunedol yma: www.gwent.police.uk  victims of crime