Leave site

Amdanom Ni

Mae gan ddioddefwyr troseddau nifer o anghenion gwahanol. Sefydlwyd Connect Gwent - y Ganolfan i Ddioddefwyr i bawb sy'n byw yn ardal Gwent - gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent mewn ymateb i angen a nodwyd i flaenoriaethu cymorth i ddioddefwyr troseddau.

Gan gofio hynny, sefydlwyd Canolfan ryngasiantaethol sy'n cefnogi dioddefwyr troseddau cyhyd ag y mae ei angen. Gall roi cymorth ymarferol ac emosiynol, neu wybodaeth. Gall gefnogi dioddefwyr troseddau yn uniongyrchol, neu eu cysylltu ag asiantaethau eraill a all ddarparu'r gwasanaeth mwyaf priodol. 

Ymdrinnir â phob galwad i gychwyn gan dîm Connect Gwent, sy'n swyddogion gofal dioddefwyr profiadol. Byddant yn cynnal asesiad llawn o anghenion, ac yn darparu lefel uchel o gymorth. Lle y bo'n briodol, ac os byddant yn cytuno, caiff dioddefwyr gynnig rhagor o gymorth gan staff arbenigol o amrywiaeth eang o asiantaethau partner a gymeradwywyd, er mwyn sicrhau eu bod yn cael y lefel gywir o gymorth i ddiwallu eu hanghenion.

Caiff yr holl wybodaeth ei chadw'n gyfrinachol ac, yn bwysig ddigon, gall y dioddefwyr hynny nad ydynt yn dymuno rhoi gwybod i'r Heddlu am ddigwyddiad gael gwasanaethau Connect Gwent o hyd drwy ein ffurflen hunanatgyfeirio. Efallai bod cryn amser ers i unigolyn ddioddef trosedd ac efallai nad oedd yn teimlo bod angen cymorth arno ar y pryd, a byddem yn croesawu'r galwadau hynny hefyd.