Leave site

Yr hyn y gellir ei ddisgwyl

Caiff eich galwad ei drin yn gwbl gyfrinachol a dim ond os byddwch yn caniatáu i ni wneud hynny y byddwn yn trosglwyddo eich manylion i unigolyn arall, oni bai eich bod chi, neu blentyn neu oedolyn arall, yn wynebu risg sylweddol o niwed.

Ni fyddwn byth yn trosglwyddo unrhyw fanylion i unrhyw barti arall heb ddweud wrthych ein bod yn bwriadu gwneud hynny.

Byddwn yn ymdrin â'ch galwad yn gwrtais, ni waeth beth fo'ch amgylchiadau, ac rydym yn gwerthfawrogi pob galwad a gawn. 

Cewch wasanaeth wedi'i deilwra i'ch anghenion penodol.

Nid oes rhaid mai chi a roddodd wybod i Heddlu Gwent am y drosedd er mwyn cael cymorth gan Connect Gwent - mae'r gwasanaeth ar gael i bawb.