Leave site

Trosedd dreisgar

Beth ydyw?

Mae trosedd dreisgar neu gam-drin corfforol yn cwmpasu lefelau gwahanol o anafiadau. Mae'r ddeddfwriaeth sy'n ymdrin â throseddau o'r fath yn cynnwys ymosodiadau cyffredin, gwir niwed corfforol, niwed corfforol difrifol ac ymosodiadau a cham-drin hiliol.  

Mae cam-drin corfforol neu drosedd dreisgar yn golygu unrhyw gyswllt bwriadol neu ddigroeso â chi, naill ai ar ffurf bygythiad, cyswllt gwirioneddol â chi, neu drwy ddal gwrthrych fel cyllell yn agos atoch. Weithiau nid yw ymddygiad ymosodol yn achosi poen na hyd yn oed yn gadael clais. Mae rhai enghreifftiau o gam-drin corfforol yn cynnwys:

Crafu, pwnio, cnoi, taro, tagu neu gicio.

Tynnu eich gwallt.

Eich gwthio neu eich tynnu.

Poeri.

Cydio ynoch chi neu eich dillad.

Defnyddio gwn, cyllell, bat neu arf arall i'ch taro neu fygwth defnyddio'r eitemau hyn yn eich erbyn.

Eich dal er mwyn eich atal rhag gadael neu eich gorfodi i fynd i rywle

Mae ymosodiad yn weithred lle mae'r troseddwr, yn fwriadol neu drwy esgeulustod, yn achosi i'r dioddefwr gredu y bydd yn destun trais personol uniongyrchol ac anghyfreithlon, neu’n dioddef trais personol anghyfreithlon.

Er ei bod yn aml yn weithred gorfforol, o dan rai amgylchiadau, gall ymosodiad gael ei gyflawni drwy eiriau yn unig neu eiriau ar y cyd â gweithred fygythiol. Mae'n rhaid bod y dioddefwr yn ymwybodol o weithredoedd y troseddwr ar y pryd ac mae'n rhaid bod y bygythiad o drais anghyfreithlon yn uniongyrchol.

Ble y gallaf gael help neu ragor o wybodaeth? 

Argymhellir eich bod yn ceisio cyngor neu gymorth meddygol yn gyntaf os oes rhywun wedi ymosod arnoch a/neu os ydych wedi cael eich anafu, ond mewn achos brys, neu os yw'r trais yn mynd rhagddo, dylech ffonio 999 ar unwaith i ofyn am gymorth gan Heddlu Gwent a gwasanaethau brys eraill.

Os nad yw'r achos yn un brys, gallwch gysylltu â Heddlu Gwent naill ai drwy ffonio 101 neu drwy roi gwybod am yr ymosodiad ar wefan yr heddlu neu drwy wefan Connect Gwent.

Asiantaethau cymorth eraill megis

Cymorth i Ddioddefwyr