Leave site

Dwyn a bwrgleriaeth

Beth ydyw?

Bwrgleriaeth

Mae bwrgleriaeth yn digwydd pan fydd unigolyn yn mynd i mewn i ran o adeilad heb ganiatâd ac yn dwyn eitemau oddi yno.  Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cysylltu'r drosedd hon â throseddwr yn mynd i mewn i gartref rhywun ac yn mynd â'i eiddo heb ganiatâd y perchennog.

Bydd unigolyn yn cyflawni bwrgleriaeth pan fydd hefyd yn mynd i mewn i ran o adeilad fel tresmaswr gyda'r bwriad o wneud y canlynol:

Achosi difrod

Achosi anaf difrifol

Dwyn

Gall y bwrgleriaeth hefyd ddigwydd mewn adeiladau fel tai allan, siediau a garejys, ac nid dim ond lle mae unigolyn yn byw.

Dwyn

Dwyn yw'r weithred anonest o fynd â rhywbeth sy'n eiddo i unigolyn arall heb unrhyw fwriad o gwbl o ddychwelyd yr eiddo hwnnw. Felly, mae'r troseddwr yn mynd â'r eiddo ac yn ei drin fel pe bai'n eiddo iddo ef ei hun, gan amddifadu'r dioddefwr ohono am byth. 

Beth y dylech ei wneud os credwch fod rhywun wedi torri i mewn i'ch t? neu wedi dwyn eich eiddo.

Dylech ddweud wrth Heddlu Gwent ar unwaith. Os ydych yn amau bod rhywun yn dwyn o'ch t?, dylech ffonio 999 ar unwaith ac aros mewn man diogel tan i help gyrraedd. Peidiwch â mynd i mewn i'r eiddo os oes siawns bod y drwgdybyn yn dal i fod yno. 

Yn achos rhai troseddau, efallai na fydd Heddlu Gwent yn anfon swyddog i ymweld â chi, ond bydd yn cofnodi holl fanylion y drosedd, yn cynnig cyngor i chi, ac yn rhoi rhif trosedd i chi. Os oes unrhyw dystiolaeth, er enghraifft teledu cylch cyfyng neu eitemau a adawyd ar ôl gan y lladron a all gynnwys olion bysedd, yna gwnewch yn si?r eich bod yn dweud wrth yr heddlu. Defnyddiwch fenig wrth gyffwrdd unrhyw eitem a fydd yn cael ei harchwilio am olion bysedd a cheisiwch beidio â chyffwrdd â hi'n ddiangen.

Os oes rhywun wedi dwyn eitem oddi wrthych neu os ydych wedi gweld rhywun yn dwyn, gallwch roi gwybod i'r heddlu ar-lein neu drwy ffonio 101.