Leave site

Troseddau rhywiol

Gall trais rhywiol ddigwydd i unrhyw un ac nid oes neb yn ei haeddu nac yn gofyn iddo ddigwydd iddo.  Nid oes esgus dros drais rhywiol a'r troseddwr sy'n llwyr gyfrifol. Os cawsoch eich treisio neu brofiad o unrhyw fath arall o drais rhywiol, ni waeth:

ble roeddech,

beth roeddech yn ei wneud,

beth roeddech yn ei wisgo,

beth roeddech yn ei ddweud,

os oeddech wedi meddwi neu dan ddylanwad cyffuriau,

nid eich bai chi ydoedd ac nid oeddech yn haeddu hyn. Mae mathau amrywiol o drais rhywiol, gan gynnwys: treisio, ymosodiad rhywiol, aflonyddwch rhywiol, treisio mewn priodas neu berthynas, priodas dan orfod, trais sy'n seiliedig ar anrhydedd, anffurfio organau cenhedlu benywod, cam-drin plant yn rhywiol a cham-fanteisio’n rhywiol ar blant.  Mae trais rhywiol yn golygu unrhyw weithred neu weithgarwch rhywiol digroeso. Gall trais rhywiol gael ei gyflawni gan ddieithryn, neu gan rywun rydych yn ei adnabod a hyd yn oed yn ymddiried ynddo, fel ffrind, cydweithiwr, aelod o'r teulu, partner neu gyn bartner. 

Felly, beth ydyw? 

Treisio

Ystyr treisio yw pan fydd dyn yn defnyddio ei rym i osod ei bidyn yng ngheg, anws neu fagina unigolyn arall pan na fydd yr unigolyn hwnnw'n dymuno iddo wneud hynny.  Y peth pwysicaf i'w gofio yw na ddylech byth gael eich gorfodi i gael rhyw os na fyddwch yn dymuno gwneud hynny.

Ymosodiad Rhywiol

Mae ymosodiad rhywiol yn drosedd y gall dynion a menywod ei chyflawni yn erbyn dynion neu fenywod. 

Mae trosedd wedi ei chyflawni os bydd unrhyw un o'r canlynol yn digwydd pan na fyddwch yn dymuno iddo:

Gwrthrychau neu rannau o'r corff (ar wahân i'r pidyn) yn cael eu gosod yn eich fagina neu anws

Cael eich cyffwrdd mewn ffordd rywiol sy'n gwneud i chi deimlo'n anghyfforddus neu'n codi ofn arnoch

Derbyn lluniau rhywiol drwy e-bost, cyfryngau cymdeithasol neu dros y ffôn ('secstio')

Cael eich gorfodi i wylio pobl eraill yn cael rhyw

Cael eich gorfodi i wneud neu wylio pornograffi

Trais sy'n seiliedig ar anrhydedd 

Caiff hyn ei esbonio ar y wefan hon o dan ‘Beth yw trosedd’

Anffurfio organau cenhedlu benywod

Mae anffurfio organau cenhedlu benywod (a elwir weithiau yn enwaedu benywod) yn cyfeirio at lawdriniaeth sy'n newid neu'n anafu organau rhywiol benywod yn fwriadol am resymau nad ydynt yn rhai meddygol. Mae'r arfer hwn yn anghyfreithlon yn y DU ac ni ddylech orfod dioddef y weithred hon.   Mae Heddlu Gwent yn ystyried y drosedd hon o ddifrif a byddai'n cefnogi ac yn ymchwilio i unrhyw honiadau a wnaed iddo.

Amcangyfrifwyd bod dros 25,000 o ferched dan 15 oed yn wynebu risg o anffurfio organau cenhedlu benywod yn y DU bob blwyddyn, a bod dros 50,000 o fenywod yn y DU yn byw gyda chanlyniadau'r weithred hon. Fodd bynnag, nid yw gwir faint y weithred anghyfreithlon hon yn hysbys, oherwydd natur "gudd" y drosedd. 

Camfanteisio'n rhywiol ar blant

Mae cam-fanteisio rhywiol yn fath o gam-drin plant ac mae'n anghyfreithlon. 

Gall y math hwn o drosedd ddigwydd i fechgyn a merched, ac nid oes unrhyw rwystrau o ran cefndir na magwraeth. Mae'n effeithio ar bob ethnigrwydd ac yn digwydd unrhyw le yn y byd, gan gynnwys yma yng Ngwent.

Gellid camfanteisio'n rhywiol ar unrhyw berson ifanc, gan gael effaith ddinistriol gorfforol, emosiynol a seicolegol ar y dioddefwr. Mae hon yn weithred fwriadol a'r unig berson sy'n gyfrifol yw'r troseddwr. Mae camfanteisio ar blentyn am bleser rhywiol yn unig yn drosedd alaethus. Mae Heddlu Gwent, Connect Gwent a phartneriaid eraill yn ystyried y drosedd hon o ddifrif a byddant yn helpu nid yn unig gyda'r ymchwiliad ond gyda'r anghenion cymorth parhaus i'ch helpu chi fel dioddefwyr a'ch teulu i ddygymod â'r weithred.

Mae tair prif ffordd o Gamfanteisio'n Rhywiol ar Blant 

1. Camfanteisio rhywiol cyfundrefnol - lle bydd person ifanc yn cael ei drosglwyddo drwy rwydweithiau o droseddwyr, o bosibl mewn ardaloedd neu hyd yn oed wledydd gwahanol, lle caiff ei orfodi i gymryd rhan mewn gweithgarwch rhywiol gydag amryw ddynion.  Disgrifir rhywfaint o'r gweithgarwch hwn fel trosedd gyfundrefnol ddifrifol a gall gynnwys cyflawnwyr yn 'prynu a gwerthu' pobl ifanc. 

2. Perthnasau amhriodol - mae hyn fel arfer yn cynnwys troseddwr sydd â rheolaeth a dylanwad amhriodol dros berson ifanc. Yn aml bydd bwlch mawr o ran oedran rhwng y dioddefwr a'r troseddwr a gall y dioddefwr hyd yn oed gredu ei fod mewn perthynas gariadus.

3. Y 'cariad’ perffaith - lle mae'r troseddwr yn dod yn gyfaill i berson ifanc ac yn meithrin 'perthynas' amhriodol ag ef cyn ei ddarbwyllo neu ei orfodi i gael rhyw gyda ffrindiau neu gydnabod.  Ystyr camfanteisio gan gyfoedion yw pan fydd pobl ifanc yn cael eu gorfodi neu eu cymell i gymryd rhan mewn gweithgarwch rhywiol gan gyfoedion neu gydnabod. Weithiau gall hyn fod yn gysylltiedig â gweithgarwch sy'n ymwneud â gangiau, ond nid bob amser.

Gall ddigwydd drwy gyswllt uniongyrchol a thrwy dechnoleg fel ffonau symudol a'r rhyngrwyd.

Rhai o Ddangosyddion Achosion o Gamfanteisio'n Rhywiol ar Blant 

Mae rhai o'r arwyddion y gall fod rhywun yn cam-fanteisio ar blentyn yn cynnwys:

Cyrraedd adref yn hwyr yn rheolaidd neu'n mynd ar goll

Gwisgo mewn ffordd rywioledig, cymryd risgiau mewn ffordd rywioledig (gan gynnwys ar y rhyngrwyd)

Ymwneud ag oedolion anghyfarwydd

Arbrofi â chyffuriau ac alcohol

Diffyg hunanddelwedd, anhwylderau bwyta neu hunan-niwed

Colli'r ysgol heb ganiatâd

Mynd i mewn i geir gydag oedolion anghyfarwydd neu ymwneud ag oedolion sy'n gysylltiedig ag achosion o Gamfanteisio'n Rhywiol ar Blant

Cynnig cael rhyw am arian neu fath arall o daliad ac yna redeg i ffwrdd cyn i'r weithred ddigwydd)

Datgelu ymosodiad rhywiol corfforol ac yna gwrthod gwneud cwyn neu dynnu cwyn yn ôl.

Bod yn rhan o achosion honedig o Gamfanteisio'n Rhywiol ar Blant drwy gael ei weld mewn ardaloedd sy'n peri problemau (blociau penodol o fflatiau, safleoedd recriwtio, ceir neu dai ac o bosibl yng nghwmni oedolion cyfarwydd)

Bod mewn perthynas â rhywun llawer h?n

Patrwm o ddigartrefedd ar y stryd ac aros gydag oedolyn y credir ei fod yn camfanteisio'n rhywiol arno

Cael ei symud o le i le ar gyfer gweithgarwch rhywiol

Bod ym meddiant arian neu nwyddau (gan gynnwys ffonau symudol) na ellir rhoi cyfrif amdanynt

Ble y gallaf gael help neu ragor o wybodaeth 

Os digwyddodd y treisio neu'r trais rhywiol yn ddiweddar, dylech ffonio 999 er mwyn i Heddlu Gwent ac asiantaethau cymorth eraill allu delio â'r mater cyn gynted ac mor effeithiol â phosibl. 

Os ydych wedi dioddef trais rhywiol neu'n dioddef hynny ar hyn o bryd, neu os ydych yn adnabod aelod o'r teulu neu ffrind sydd wedi dioddef trais o'r fath, byddai'n well gan Heddlu Gwent siarad â chi dros y ffôn (ar 101) neu wyneb yn wyneb. Fodd bynnag, os mai cysylltu â hwy ar-lein yw'r dewis mwyaf diogel, gallwch gwblhau'r ffurflen adrodd ar-lein ddiogel ar y wefan hon.  

Asiantaethau eraill a all eich helpu

Connect Gwent

Llwybrau Newydd

Rape Crisis