Leave site

Trais sy'n seiliedig ar anrhydedd

Beth ydyw? 

Ystyr yr hyn a elwir yn 'drais sy'n seiliedig ar anrhydedd' yw trosedd neu ddigwyddiad a gyflawnwyd neu a allai fod wedi'i gyflawni er mwyn 'diogelu' neu 'amddiffyn' anrhydedd y teulu a/neu'r gymuned. Mae trais sy'n seiliedig ar anrhydedd yn cyfeirio at achos lle y caiff unigolyn ei gosbi gan ei deulu neu gymuned am iddo danseilio, mewn gwirionedd neu yn ôl pob tebyg, yr hyn a ystyrir yn god ymddygiad cywir yn y diwylliant hwnnw. Mae'r math hwn o drais yn wahanol i fathau eraill o drais, oherwydd yn aml caiff ei gyflawni â rhywfaint o gymeradwyaeth a/neu gydgynllwynio gan y teulu a/neu'r gymuned.

Drwy beidio â dilyn yr ymddygiad 'cywir', gellir ystyried bod yr unigolyn wedi dwyn gwarth neu gywilydd ar y teulu.  Ar sail y canfyddiad hwn, cred y troseddwr/troseddwyr fod y dioddefwr wedi dwyn gwarth ar y teulu ac ystyrir mai cosb yw'r ffordd o ddelio â'r gwarth hwnnw. 

Mae trais sy'n seiliedig ar anrhydedd yn cynnwys amrywiaeth o droseddau, gan gynnwys:

Llofruddio

Treisio

Ymosod

Herwgydio (llathruddo)

Cam-drin domestig

Gall trais sy'n seiliedig ar anrhydedd ddigwydd mewn unrhyw gymuned a gall effeithio ar ddynion a merched.

Beth yw priodas drwy drefniant?

Mae priodasau drwy drefniant wedi gweithio'n dda mewn cymdeithas am lawer o flynyddoedd. Mae teuluoedd y ddau briod yn chwarae rôl arweiniol wrth drefnu'r briodas ond dewis y ddau briod yw pa un a fyddant yn derbyn y trefniadau ai peidio.

Beth yw Priodasau dan Orfod?

Un o'r mathau mwyaf cyffredin a phroffil uchel o drais sy'n seiliedig ar anrhydedd yw priodas dan orfod. Mae'n cyfeirio at achos lle y caiff dau unigolyn eu gorfodi i briodi heb gydsyniad dilys un neu'r ddau ohonynt a chaiff ei gyflawni drwy roi pwysau ar y dioddefwr, gan gynnwys pwysau corfforol, seicolegol, ariannol, rhywiol ac emosiynol.

Mae Priodasau dan Orfod yn torri Hawliau Dynol ac ni ellir eu cyfiawnhau am unrhyw reswm. 

Ble y gallwch gael help neu ragor o wybodaeth?

Mae'r heddlu'n ystyried honiadau o briodasau dan orfod o ddifrif a bydd yn gweithio i'ch diogelu a'ch cefnogi'n llawn.

Mewn achos brys

Os byddwch chi neu rywun arall yn wynebu risg neu niwed uniongyrchol, ffoniwch 999 ar unwaith. Os na allwch wneud galwadau llais, gallwch bellach gysylltu â gwasanaethau brys 999 drwy neges destun SMS o'ch ffôn symudol. Fodd bynnag, dim ond os byddwch wedi cofrestru ag emergencySMS yn y lle cyntaf y byddwch yn gallu defnyddio'r gwasanaeth hwn.

Cysylltu â'r heddlu

Nid oes rhaid i chi roi eich manylion personol a gallwch siarad â rhywun yn gyfrinachol yn Heddlu Gwent. Cofiwch y bydd yr ymchwiliad a'r gallu i erlyn troseddwr/troseddwyr yn gyfyngedig iawn os na fydd Heddlu Gwent yn gallu cysylltu â chi. Gallwch gysylltu â'r heddlu, naill ai dros y ffôn drwy ffonio 101 neu drwy fynd i'ch gorsaf heddlu leol. Gallwch gael manylion am sut i gysylltu â Heddlu Gwent yn www.Gwent Police.uk

Rhoi gwybod am drosedd ar-lein

Gallwch roi gwybod am drosedd ar-lein gan ddefnyddio'r cyfleuster ar y wefan hon.

Canolfannau trydydd parti

Os nad ydych yn teimlo'n ddigon hyderus i siarad â'r heddlu, mae llawer o asiantaethau eraill a all eich cynorthwyo. Gall asiantaethau lleol fel y Ganolfan Cyngor ar Bopeth, Gwasanaethau Gwirfoddol Cymunedol a Thîm Connect Gwent hefyd roi gwybod am ddigwyddiad ar eich rhan a rhoi cyngor a chymorth i chi. Mae'r Sefydliadau a all helpu hefyd wedi'u rhestru ar y wefan hon.

Os ydych yn amau y byddwch yn cael eich gorfodi i briodi yn y DU neu'n cael eich tywys dramor i briodi, yna cysylltwch â'r heddlu er mwyn iddynt allu helpu i'ch diogelu ac atal hyn rhag digwydd.

Mae'r Uned Priodasau dan Orfod, sef un o fentrau'r Swyddfa Gartref a'r Swyddfa Dramor a'r Gymanwlad, yn ymroddedig i atal gwladolion Prydain rhag cael eu gorfodi i briodi. Mae'n delio â thros 1600 o honiadau o briodasau dan orfod bob blwyddyn. Bydd angen i chi siarad â'r uned dros y ffôn er mwyn llunio cynllun gweithredu. Mae ei gweithwyr achos yn gwbl hyfforddedig i ddelio â materion emosiynol, diwylliannol a chymdeithasol yn ymwneud â phriodasau dan orfod. Gellir cysylltu â hwy ar 020 7008 0151.

Neu, os ydych yn pryderu bod rhywun rydych yn ei adnabod ar fin cael ei dywys dramor a'i orfodi i briodi, gallwch wneud cais i Orchymyn Atal Priodasau dan Orfod gael ei gyflwyno. I gael rhagor o fanylion am hyn, ewch i www.justice.gov.uk/protecting-the-vulnerable/forced-marriage