Leave site

Trosedd casineb

Beth ydyw?

Ystyr trosedd casineb yw trosedd a gymhellwyd, ym marn y dioddefwr, gan ryw fath o ragfarn neu gasineb.

Gall troseddau a digwyddiadau casineb gael eu cymell gan ragfarn ynghylch y canlynol:

Hil, lliw'r croen, tarddiad ethnig, cenedligrwydd (gan gynnwys yn erbyn sipsiwn a theithwyr)

Crefydd a ffydd (neu ddiffyg cred grefyddol)

Hunaniaeth rywiol (gan gynnwys dal dig yn erbyn pobl drawsryweddol, trawsrywiol a thrawswisgwyr)

Cyfeiriadedd rhywiol (gan gynnwys homoffobia)

Anabledd (gan gynnwys anableddau corfforol, namau ar y synhwyrau, anableddau dysgu a phroblemau iechyd meddwl)

Mae troseddau casineb cyffredin yn cynnwys: 

Ymosodiadau corfforol

Fandaliaeth, difrod troseddol, graffiti neu dân bwriadol

Cam-drin geiriol neu ystumiau ymosodol

Seiberfwlio

Cyfathrebu ymosodol

Bygwth ymosod

Gall digwyddiadau casineb yn aml droi'n droseddau neu'n densiwn mewn cymuned. Dim ond pan gaiff y gyfraith ei thorri y gall yr heddlu erlyn, ond gall weithio gyda chi ac asiantaethau partner eraill fel awdurdodau lleol er mwyn ceisio atal y sefyllfa rhag gwaethygu. 

Pam y dylech roi gwybod am drosedd casineb?

Mae troseddau a digwyddiadau casineb yn brifo pobl ac maent yn codi ofn ar gymunedau a theuluoedd ac yn eu dinistrio.

Drwy roi gwybod am ddigwyddiadau o'r fath pan fyddant yn digwydd i chi, efallai y gallwch eu hatal rhag digwydd i rywun arall a dangos i gymdeithas  beth yw maint y broblem o ran troseddau casineb nid yn unig yn eich cymuned leol ond yn genedlaethol er mwyn i bartneriaid lleol a'r heddlu ddarparu ymateb gwell. .

Sut y gallwch roi gwybod am drosedd casineb?

Mae sawl ffordd y gallwch roi gwybod am drosedd casineb, p'un a ydych wedi dioddef trosedd o'r fath, wedi ei gweld, neu'n rhoi gwybod amdani ar ran rhywun arall:

Mewn achos brys

Os byddwch chi neu rywun arall yn wynebu risg neu niwed uniongyrchol, ffoniwch 999 ar unwaith. Os na allwch wneud galwadau llais, gallwch bellach gysylltu â gwasanaethau brys 999 drwy neges destun SMS o'ch ffôn symudol. Fodd bynnag, dim ond os byddwch wedi cofrestru ag emergencySMS yn y lle cyntaf y byddwch yn gallu defnyddio'r gwasanaeth hwn. Ewch i wefan emergencySMS am fanylion. 

Cysylltu â'r heddlu

Nid oes rhaid i chi roi eich manylion personol a gallwch siarad â rhywun yn gyfrinachol yn Heddlu Gwent.  Cofiwch y bydd yr ymchwiliad a'r gallu i erlyn troseddwr/troseddwyr yn gyfyngedig iawn os na fydd yr heddlu'n gallu cysylltu â chi. Gallwch gysylltu â Heddlu Gwent naill ai dros y ffôn drwy ffonio 101 neu drwy fynd i'ch gorsaf heddlu leol. Gallwch gael manylion am sut i gysylltu â Heddlu Gwent yn www.Gwent Police.uk

Rhoi gwybod am drosedd ar-lein

Gallwch roi gwybod am drosedd ar-lein gan ddefnyddio'r cyfleuster ar y wefan hon neu gallwch fynd i dudalen 'Reporting online' ar wefan True Vision a fydd hefyd yn eich galluogi i roi gwybod am ddigwyddiad drwy'r wefan hon. 

Ffurflen hunanadrodd

Gallwch lawrlwytho'r ffurflen hunanadrodd o wefan True Vision a'i hanfon i'ch heddlu lleol. Gallwch ddod o hyd i'r ffurflenni, gan gynnwys fersiwn Easy Read, ar dudalen 'Report a hate crime'.

Canolfannau trydydd parti

Gall asiantaethau lleol fel y Ganolfan Cyngor ar Bopeth, Gwasanaethau Gwirfoddol Cymunedol ac ati, hefyd roi gwybod am ddigwyddiad ar eich rhan a rhoi cyngor a chymorth i chi. Mae'r Sefydliadau a all helpu hefyd wedi'u rhestru ar wefan True Vision. Mae Stop Hate UK hefyd yn darparu gwasanaethau cyfrinachol ac annibynnol mewn perthynas â rhoi gwybod am Drosedd Casineb mewn ardaloedd amrywiol o'r DU, gan gynnwys llinell gymorth 24 awr.