Leave site

Difrod troseddol a thanau bwriadol

Mae difrod troseddol a thanau bwriadol yn cynnwys difrodi neu ddinistrio eiddo pobl eraill ac fe'u cwmpesir gan Ddeddf Difrod Troseddol 1971. 

Ystyr difrod troseddol yw:-

Trosedd sy'n ymwneud â rhywun, heb reswm cyfreithlon, yn gwneud y canlynol:

Dinistrio neu ddifrodi unrhyw beth sy'n eiddo i rywun arall.

Bwriadu difa neu ddifrodi eiddo o'r fath.

Bod yn ddi-hid ynghylch p'un a chaiff unrhyw eiddo o'r fath ei ddinistrio neu ei ddifrodi.

Ystyr tân bwriadol yw:

Y weithred o roi eiddo, gan gynnwys adeiladau a cherbydau, ar dân yn fwriadol. 

A oes camau y gallwch eu cymryd i helpu i atal rhagor o ddifrod troseddol a thanau bwriadol:

Os yw eich eiddo wedi'i ddifrodi, mae'n syniad da trefnu iddo gael ei drwsio cyn gynted â phosibl. Gall eiddo wedi'i fandaleiddio ddenu pobl a allai achosi rhagor o ddifrod.

Cadwch gofnod o bob digwyddiad y credwch ei fod yn gysylltiedig â'r tân bwriadol neu unrhyw ddifrod troseddol neu aflonyddu dilynol. Nodwch gymaint o fanylion â phosibl, gan gynnwys dyddiad ac amser y digwyddiadau.

Os yw'n bosibl, ceisiwch gael tystiolaeth ffotograffig neu fideo ond dylech wneud hyn yn ofalus heb roi eich hun mewn perygl.

Mae'n syniad da ystyried system ddiogelwch eich cartref a'i huwchraddio os oes angen.

Ble y gallaf gael help neu ragor o wybodaeth?

Os yw'r difrod troseddol yn mynd rhagddo, dylech ddeialu 999 ar unwaith.

Gallwch hefyd roi gwybod am achosion o ddifrod troseddol drwy gysylltu â Heddlu Gwent ar 101.